Reklamační formulář

Reklamační formulář 
Internetového obchodu homba.sk
MAD Solutions sro, Tokajská 11, Košice 040 18, Slovenská republika
Zákazník 
Jméno a příjmení:
Adresa:
Telefonní číslo/e-mailová adresa:
Reklamované zboží/služba 
Číslo dokladu o koupi nebo záručního listu:
Název:
Datum zakoupení:
Popis Závady:
_____________________________________________________________________________
Navrhuji aby moje reklamace byla vyřízena následujícím způsobem /požadováno zaškrtněte/:
□Výměna zboží □Oprava zboží □Vrácení peněz □Sleva z kupní ceny □Jiné.................................. ............................
V .................................... dne: ……………
............................................
Podpis zákazníka